Contents No 9, 2017

Mathematics

Khruslov, E.Ya., Khilkova, L.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:3-8
Bilet, V.V., Dovgoshey, O.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:9-14
Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya., Yashchuk, V.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:15-19
Ryazanov, V.I., Volkov, S.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:20-25

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Vovk, I.V., Trotsenko, Ya.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:33-40

Physics

Mysiura, I.M., Kononenko, S.I., Kalantaryan, O.V., Zhurenko, V.P., Azarenkov, M.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:60-66

Geosciences

Semenenko, V.P., Gorovenko, T.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:76-83
Starostenko, V.I., Pashkevich, I.K., Makarenko, I.B., Kuprienko, P.Ya., Savchenko, O.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:84-94

Chemistry

Kazakova, O.A., Laguta, I.V., Stavinskaya, O.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:95-101

Ecology

Bondar, Yu.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2017, 9:102-109