Contents No 1, 2018

Mathematics

Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya., Semko, N.N.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:10-14

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Meish, V.F., Meish, Y.A., Belov, E.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:29-33

Physics

Pototskaya, V.V., Gichan, O.I., Skryptun, I.N., Omel'chuk, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:34-42

Materials Science

Geosciences

Gurov, E.P., Nikolaenko, N.A., Shevchuk, H.A., Yamnichenko, A.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:53-59
Tserklevych, A.L., Shylo, Y.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:67-72

Chemistry

Varvarin, A.M., Levytska, S.I., Brei, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:73-79
Titov, Yu.A., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:80-85
Chekman, I.S., Kazakova, O.O., Dovgan, R.S., Nagorna, A.A., Belenichev, I.F., Gorchakova, N.A., Bukhtiyarova, N.V., Syrovaya, G.O., Zahorodnyi, M.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:86-91

Biology

Olenieva, V.D., Lytvyn, D.I., Yemets, A.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 1:100-109