Contents No 10, 2018

Mathematics

Mikhailets, V.A., Molyboga, V.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:3-8
Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:9-17

Information Science and Cybernetics

Pankratova, N.D., Savchenko, I.O., Haiko, H.I., Kravets, V.H.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:18-25

Mechanics

Kaminsky, A.A., Kurchakov, E.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:44-55
Troshchenko, V.T., Khamaza, L.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:56-63

Geosciences

Chemistry

Krupskaya, T.V., Rugal, A.O., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:72-78
Moskvina, V.S., Krasylov, I.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:79-87

Biology

Buziashvili, A.Y., Yemets, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:88-94
Spivak, M.Y., Rybalko, S.L., Starosyla, D.B., Zavelevich, M.P., Oleksiienko, I.P., Diadiun, S.T., Rudenko, A.V., Atamaniuk, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:103-111

Medicine

Ecology

Babenko, L.M., Vodka, M.V., Akimov, Y.N., Babenko, A.V., Kosakivska, I.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 10:120-126