Contents No 11, 2018

Mathematics

Gawriljuk, I.P., Makarov, V.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:3-10
Gefter, S.L., Goncharuk, A.B., Piven', A.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:11-18

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Vasko, A.A., Kutsenko, V.Y., Marchenko, A.A., Braun, O.M., Naumovets, A.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:40-47

Materials Science

Krivtsun, I.V., Demchenko, V.F., Nomirovsk, D.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:48-54

Geosciences

Mykulyak, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:55-62
Suyarko, V.G., Ishchenko, L.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:63-67

Chemistry

Travinskaya, T.V., Brykova, A.N., Savelyev, Yu.V., Lebedev, E.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:76-83

Medicine

Sokolova, L.K., Pushkarev, V.M., Belchina, Yu.B., Pushkarev, V.V., Furmanova, O.V., Cherviakova, S.A., Kovzun, O.I., Tronko, M.D.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:91-95

Ecology

Romanenko, K.O., Babenko, L.M., Vasheka, O.V., Romanenko, P.O., Kosakivska, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 11:96-105