Contents No 12, 2018

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Semenov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:30-36

Mechanics

Physics

Vasylieva, A.O., Doroshenko, I.Y., Pogorelov, V.E., Bulavin, L.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:46-50

Materials Science

Geosciences

Chemistry

Shablykina, O.V., Krekhova, O.F., Konovalenko, A.S., Moskvina, V.S., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:71-78

Biology

Kosakivska, I.V., Vasyuk, V.A., Voytenko, L.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:79-86
Pirko, Ya.V., Buy, D.D., Postovoitova, A.S., Rabokon, A.M., Kalafat, L.O., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:87-92
Golovenko, N.Y., Andronati, S.A., Larionov, V.B., Reder, A.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:93-100

Biochemistry

Horak, I.R., Pasichnyk, G.V., Gerashchenko, D.S., Knopfova, L., Borsig, L., Drobot, L.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 12:101-109