Contents No 2, 2018

Mathematics

Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:12-18

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Shpenik, O.B., Pylypchynets, O.V., Zavilopulo, A.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:43-49

Heat Physics

Khalatov, A.A., Stupak, O.S., Grishuk, M.S., Galaka, O.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:58-64

Materials Science

Boshytska, N.V., Perecos, A.O., Gogotsi, H.G., Levkivska, A.O., Boshytsky, K.Yu., Uvarova, I.V., Lesin, V.G.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:65-70

Geosciences

Tomchenko, O.V., Khyzhniak, A.V., Dyachenko, T.M., Fedorovsky, O.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:85-92

Chemistry

Zin, I.M., Korniy, S.A., Karpenko, O.V., Tymus, M.B., Khlopyk, O.P., Pokhmurskii, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:93-101

Biology

Kuznietsova, H.M., Dziubenko, N.V., Rybalchenko, T.V., Ogloblya, O.V., Rybalchenko, V.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:102-108

Biochemistry

Mazanova, A.O., Shymanskyi, I.O., Lisakovska, O.O., Vasylevska, V.M., Lototska, O.Yu., Makarova, O.O., Veliky, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 2:109-116