Contents No 3, 2018

Mathematics

Anop, A.V., Murach, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:3-11
Makarov, V.L., Pahirya, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:12-21

Information Science and Cybernetics

Kurgaev, A.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:22-35

Mechanics

Khoroshun, L.P., Levchuk, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:43-52

Physics

Rudenko, E.M., Sorokin, V.M., Korotash, I.V., Polotsky, D.Yu., Krakovny, A.O., Suvorov, O.Yu., Belogolovskii, M.O., Pekur, D.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:59-68

Heat Physics

Basok, B.I., Gotsulenko, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:69-79

Geosciences

Lyalko, V.I., Elistratova, L.O., Apostolov, O.A., Khodorovsky, A.Ya., Czechniy, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:87-94

Chemistry

Kirianchuk, V.F., Demchuk, Z.I., Tarnavchyk, I.T., Kingsley, K., Kohut, A.M., Shevchuk, O.M., Voronov, S.A., Voronov, A.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:95-103
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Timoschenko, M.V., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:104-109

Biology

Emelyanov, V.I., Polyakovskiy, S.A., Sakada, V.I., Grodzinskiy, D.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:110-115

Biophysics

Govorova, Yu.S., Zinchenko, O.V., Semenchenko, O.Yu., Bobrova, O.M., Nardid, E.O., Nardid, O.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 3:116-122