Contents No 4, 2018

Mathematics

Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:9-15

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Bahno, O.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:25-35

Heat Physics

Basok, B.I., Dubovskyi, S.V., Tverdokhlib, O.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:47-53

Materials Science

Boshitska, N.V., Protsenko, L.S., Budilina, O.M., Gogotsi, E.G., Sinitsa, A.O., Lesin, V.G., Uvarova, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:54-59

Geosciences

Naumko, I.M., Artemenko, G.V., Bakhmutov, V.G., Vovk, O.P., Telepko, L.F., Sakhno, B.E.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:74-80

Chemistry

Bogdan, N.M., Borodkin, Ya.S., Sujkov, S.Yu., Khairulin, A.R., Bogza, S.L.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:81-87
Zhdanyuk, N.V., Kovalchuk, I.A., Kornilovych, B.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:88-93

Biochemistry

Polishchuk, A.V., Semenikhin, A.V., Topchyi, N.M., Zolotareva, E.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:94-101

Medicine

Domina, E.A., Stakhovskyy, E.O., Safronova, O.V., Druzhyna, M.O., Makovetska, L.I., Glavin, O.A., Semyglazova, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 4:102-109