Contents No 6, 2018

Mathematics

Pypka, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:17-21

Information Science and Cybernetics

Zaiats, V.M., Zaiats, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:32-39

Mechanics

Physics

Materials Science

Bol'shakov, V.I., Volchuk, V.M., Dubrov, Yu.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:67-72

Geosciences

Chemistry

Kyselov, D.V., Terebilenko, K.V., Petrenko, O.V., Baumer, V.N., Slobodyanik, M.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:91-97
Tolmachev, A.I., Kudinova, M.A., Kurdyukov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:98-104

Biology

Byelinska, I.V., Dzerzhynsky, M.E., Rybalchenko, T.V., Lynchak, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:105-112
Gerashchenko, G.V., Rynditch, A.V., Kashuba, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 6:113-119