Contents No 7, 2018

Mathematics

Strelnikov, D.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:3-9
Yashchuk, V.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:20-25

Information Science and Cybernetics

Lyashko, S.I., Zub, S.I., Zub, S.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:26-32

Mechanics

Physics

Babich, A.V., Klepikov, V.F.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:59-63

Geosciences

Fomin, Yu.A., Demikhov, Yu.N., Verkhovtsev, V.G., Borisova, N.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:72-76

Chemistry

Rugal, A.O., Krupskaya, T.V., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:77-81

Biology

Bobrova, O.M., Govorova, Yu.S., Nardid, O.A., Repina, S.V., Narozhnyi, S.V., Pokryshko, S.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:82-87

Biophysics

Kryachko, E.S., Volkov, S.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 7:103-112