Contents No 8, 2018

Mathematics

Gorodetskii, V.V., Verezhak, G.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:3-11
Kashpur, O.F., Khlobystov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:12-17

Information Science and Cybernetics

Semenov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:18-24

Mechanics

Bulat, A.F., Lukinov, V.V., Bezruchko, K.A., Krukovskyi, O.P., Krukovska, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:25-35
Kaminsky, A.A., Selivanov, M.F., Chornoivan, Yu.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:36-44

Physics

Materials Science

Geosciences

Chemistry

Moskvina, V.S., Shablykina, O.V., Ishchenko, V.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:83-90

Biology

Melnyk, V.I., Gritsenko, V.V., Kushnir, N.V., Nehrash, Y.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:91-97

Biochemistry

Babenko, L.M., Kosakivska, I.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:98-104

Medicine

Sokolova, L.K., Pushkarev, V.M., Belchina, Yu.B., Pushkarev, V.V., Vatseba, T.S., Tronko, M.D.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 8:105-109