Contents No 9, 2018

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Bulat, A.F., Krukovskiy, A.P., Krukovska, V.V., Bezruchko, K.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:28-34
Semenyuk, N.P., Trach, V.M., Zhukova, N.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:42-50

Physics

Geosciences

Kushnir, A.N., Burakhovich, T.K., Ilyenko, V.A., Dzhaoshvili, V.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018, 9:70-76

Chemistry

Biology

Ecology