Contents No 1, 2019

Mathematics

Kurdachenko, L.A., Semko, N.N., Subbotin, I.Ya.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:3-9

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Christophorov, L.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:40-46

Materials Science

Rozhenko, N.M., Grigor’ev, O.N., Kartuzov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:47-54

Geosciences

Chemistry

Omel’chuk, А.О., Gritsai, L.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:63-71
Titov, Y.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V., Timoschenko, M.V., Tomazenko, L.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:72-78
Shablykin, О.V., Korn, Y.E., Brovarets, V.S., Shablykina, O.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:79-85

Biology

Konotop, Y.O., Karpets, L.A., Zinchenko, A.V., Lopatko, S.K., Kovalenko, M.S., Smirnov, O.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:86-92
Pirko, Ya.V., Rabokon, A.M., Postovoitova, A.S., Bilonozhko, Y.O., Kalafat, L.O., Borisova, O.V., Tsarenko, P.M., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:93-99
Gerashchenko, G.V., Rynditch, A.V., Kashuba, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 1:100-106