Contents No 10, 2019

Mathematics

Afanas’eva, O.S., Ryazanov, V.I., Salimov, R.R.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:3-10

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Vasylieva, A.O., Doroshenko, Y., Bulavin, L.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:43-48

Materials Science

Stratiichuk, D.A., Turkevich, V.Z., Bushlya, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:49-56

Geosciences

Laylko, V.I., Elistratova, L.A., Apostolov, A.A., Khodorovskyi, А.Y.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:57-66

Chemistry

Ivannikov, R.V., Laguta, I.V., Stavinskaya, O.N., Kazakova, O.O., Buyun, L.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:67-73
Klovak, V.O., Nechpai, L.O., Lelyushok, S.A., Kulichenko, S.A., Zaporozhets, O.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:74-81
Kovalchuk, I.A., Pylypenko, I.V., Kornilovych, B.Yu., Bashchak, O.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:82-88

Biology

Kuznetsova, G.M., Linchak, O.V., Belinskaya, I.V., Chereshchuk, I.O., Milokhov, D.S., Khilya, O.V., Rybalchenko, V.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:89-96
Mezhzherin, S.V., Tsyba, A.A., Saliy, T.V., Lutcenko, D.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 10:97-103