Contents No 11, 2019

Mathematics

Atlasiuk, O.M., Mikhailets, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:3-7

Information Science and Cybernetics

Sapunov, S.V., Senchenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:17-24

Mechanics

Materials Science

Kononko, I.V., Klipov, V.D., Boshytska, N.V., Protsenko, L.S., Kononko, N.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:49-56

Geosciences

Chemistry

Hlibov, E.K., Moskvina, V.S., Shokol, T.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:66-72
Prudius, S.V., Hes, N.L., Trachevskiy, V.V., Brei, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:73-80

Biology

Ostrovska, G.V., Pazyuk, L.M., Krupska, T.V., Roslova, N.М., Tkachenko, О.V., Turov, V.V., Dzerzhynsky, M.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:81-92
Kosakivska, I.V., Voуtenko, L.V., Vasjuk, V.A., Shcherbatiuk, M.M.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 11:93-99

Ecology