Contents No 12, 2019

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Lyashko, S.I., Klyushin, D.A., Tymoshenko, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:13-18

Mechanics

Khoroshun, L.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:41-48

Physics

Materials Science

Geosciences

Artemenko, G.V., Shumlyanskyy, L.V., Hoffmann, A., Bekker, A.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:65-74

Chemistry

Vortman, M.Y., Lemeshko, V.N., Shevchenko, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:75-82
Konovalenko, A.S., Shablykin, O.V., Shablykina, O.V., Moskvina, V.S., Brovarets, V.S., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:83-90

Biology

Byelinska, I.V., Kuznietsova, H.M., Dziubenko, N.V., Hutsaliuk, M.A., Rybalchenko, T.V., Prylutska, S.V., Rybalchenko, V.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:91-100

Ecology

Dulneva, T.Yu., Kucheruk, D.D., Ievleva, O.S., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 12:108-113