Contents No 2, 2019

Mathematics

Klishchuk, B.A., Salimov, R.R., Stefanchuk, M.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 2:17-22
Gutlyanskii, V.Ya., Ryazanov, V.I., Yakubov, E., Yefimushkin, A.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 2:23-30

Mechanics

Bulat, A.F., Eliseev, V.I., Sovit, Y.P., Molchanov, R.N., Blyuss, O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 2:40-44

Geosciences

Gurov, Y.P., Permiakov, V.V., Yamnichenko, A.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 2:52-60
Kushnir, S.V., Kost, M.V., Sakhnyuk, I.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 2:61-67

Biology

Smirnov, O.E., Karpets, L.A., Zinchenko, A.V., Kovalenko, M.S., Konotop, Y.O., Schwartau, V.V., Taran, N.Y.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 2:90-95