Contents No 3, 2019

Mathematics

Bondarenko, I.V., Skochko, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:3-8
Kasirenko, T.M., Murach, A.A., Chepurukhina, I.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:9-16
Gutlyanskii, V.Ya., Ryazanov, V.I., Yakubov, E., Yefimushkin, A.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:17-24
Kurdachenko, L.A., Semko, N.N., Subbotin, I.Ya.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:25-28

Mechanics

Polyakov, V.L., Martynov, S.Y.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:35-45
Selivanov, M.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:46-54

Physics

Geosciences

Gurov, Y.P., Permiakov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:72-77

Chemistry

Biology

Karpets, Yu.V., Kolupaev, Yu.E., Yastreb, T.O., Horielova, O.I., Shkliarevskyi, M.A., Dmitriev, O.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 3:89-97