Contents No 4, 2019

Mathematics

Martynyuk, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:10-16
Kurdachenko, L.A., Pypka, A.A., Subbotin, I.Ya.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:17-20

Mechanics

Kaminsky, A.A., Kurchakov, E.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:31-41

Materials Science

Nakonechna, О.І., Belyavina, N.N., Dashevskyi, M.M., Kuryliuk, A.M., Makara, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:50-56

Geosciences

Fedorovsky, O.D., Khyzhniak, A.V., Sedlerova, O.V., Tovstyuk, Z.M., Efimenko, T.A., Porushkevich, A.Y.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:57-65

Chemistry

Ivannikov, R.V., Laguta, I.V., Stavinskaya, O.N., Anishchenko, V.M., Buyun, L.I., Pakhlov, E.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:66-73

Biology

Biochemistry

Gulevsky, A.K., Moiseyevа, N.N., Gorina, O.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 4:94-100