Contents No 5, 2019

Mathematics

Barannyk, A.F., Barannyk, T.A., Yuryk, I.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:11-17

Information Science and Cybernetics

Vedel, Y.I., Denisov, S.V., Semenov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:18-23

Mechanics

Khoroshun, L.P., Levchuk, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:56-66

Physics

Chemistry

Solomyannyi, R.M., Brovarets, V.S., Shablykina, O.V., Moskvina, V.S., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:75-81
Turov, V.V., Gerashchenko, I.I., Krupska, T.V., Stepanuk, K.O.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:82-90

Biology

Medicine

Vatseba, T.S., Sokolova, L.K., Pushkarev, V.V., Kovzun, O.I., Pushkarev, V.M., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 5:102-107