Contents No 6, 2019

Mathematics

Semko, N.N., Skаskіv, L.V., Yarovaya, O.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:3-7

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Selivanov, M.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:25-34

Materials Science

Nakonechna, О.І., Belyavina, N.N., Ostapenko, R.V., Kuryliuk, A.M., Makara, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:36-42

Geosciences

Chemistry

Siryk, O.O., Samchenko, Yu.M., Poltoratska, T.P., Kryklya, S.O., Trofimchuk, A.K.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:54-60

Biology

Obernikhina, N.V., Nikolaev, R.O., Kachkovsky, O.D., Tkachuk, Z.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 6:75-81

Biophysics