Contents No 7, 2019

Mathematics

Makarov, V.L.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:3-8
Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:9-16

Mechanics

Physics

Bezrodna, T.V., Antonenko, O.I., Kosyanchuk, L.F., Roshchin, O.M., Bezrodnyi, V.I., Negriyko, A.M., Yaskovets, A.O.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:36-43

Geosciences

Chemistry

Sanzhak, O.V., Brazhnyk, D.V., Goncharov, V.V., Zazhigalov, V.O., Azimov, F.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:52-58
Titov, Y.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:59-65
Kolodiazhna, O.O., Veriovka, O.S., Kolodiazhna, A.O.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:66-74
Velihina, Y.S., Pil’o, S.G., Zyabrev, V.S., Brovarets, V.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 7:75-80

Biology