Contents No 8, 2019

Mathematics

Afanas’eva, O.S., Ryazanov, V.I., Salimov, R.R.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:3-8

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Vasylkevych, O.A., Slisenko, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:46-51

Materials Science

Stratiichuk, D.A., Turkevich, V.Z., Bushlya, V.M., Ståhl, J.E., Bilyavyna, N.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:52-58

Geosciences

Chemistry

Zaremba, I.O., Filipenko, N.O., Horin, A.I., Gladyshevskii, R.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:69-77
Kolodiazhna, A.O., Veriovka, O.V., Kolodiazhnyi, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:78-86

Biology

Zaimenko, N.V., Ellans’ka, N.E., Ivanyts’ka, B.O., Kharytonova, I.P., Bedernichek, T.Y., Yunosheva, O.P., Shvartau, V.V., Mykhalska, L.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:87-92

Ecology

Goncharuk, V.V., Dulneva, T.Yu., Kucheruk, D.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 8:102-107