Contents No 9, 2019

Mathematics

Martynyuk, A.A., Chernetskaya, L.N., Martynyuk-Chernienko, Yu.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:3-11

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Materials Science

Geosciences

Chemistry

Andronati, S.A., Kornylov, A.Y., Polishchuk, P.G., Krysko, A.A., Krysko, O.L., Kabanova, T.A., Sambursky, S.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:60-67
Krupska, T.V., Gun’ko, V.M., Protsak, I.S., Turov, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:68-76

Biology

Lapan, O.V., Mikhyeyev, O.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:77-81

Biochemistry

Rushkovsky, S.R., Kurinnyi, D.A., Demchenko, O.M., Pilinska, M.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:82-87
Chekman, I.S., Belenichev, I.F., Syrovaja, A.O., Gorchakova, N.A., Buhtijarova, N.V., Ryzhenko, V.P., Levashova, O.L., Chalenko, N.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:88-98

Medicine

Vatseba, T.S., Sokolova, L.K., Pushkarev, V.V., Kovzun, O.I., Pushkarev, V.M., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2019, 9:99-104

Ecology