Contents No 10, 2020

Mathematics

Kurdachenko, L.A., Pypka, A.A., Subbotin, I.Ya.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:3-8

Information Science and Cybernetics

Lebedeva, Т.Т., Semenova, N.V., Sergienko, T.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:15-21
Khimich, A.N., Selezov, I.T., Sydoruk, V.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:22-27

Mechanics

Selivanov, M.F., Kulbachnyy, Y.R., Onishchenko, D.R.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:28-34

Materials Science

Nikitchenko, Y.V., Klochkov, V.K., Kavok, N.S., Karpenko, N.A., Sedyh, O.O., Nikitchenko, I.V., Bozhkov, A.I., Yefimova, S.L., Seminozhenko, V.P.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:35-44

Geosciences

Chemistry

Biology

Mohilnikova, I.V., Tsygankova, V.A., Solomyannyi, R.M., Brovarets, V.S., Bilko, N.М., Yemets, А.І.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:62-70
Parkhomenko, N.I., Maksymenko, L.A., Didenko, L.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 10:71-76

Ecology