Contents No 11, 2020

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Kachynskyi, A.B., Styopochkina, I.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:16-23

Mechanics

Babich, S.Y., Yaretska, N.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:24-30
Boryseiko, O.V., Denysenko, V.I., Didenko, Y.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:31-38

Energetics

Artemenko, М.Y., Mykhalskyi, V.М., Shapoval, І.А.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:39-50

Geosciences

Chemistry

Krupska, T.V., Yelahina, N.V., Protsak, I.S., Turov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:61-70
Merzhyievskyi, D.O., Shablykin, O.V., Shablykina, O.V., Shevchenko, N.M., Brovarets, V.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:71-77

Biology

Biochemistry

Medicine

Ecology

Kovalchuk, I.A., Tobilko, V.Y., Bondarieva, A.I., Kholodko, Y.M., Kornilovych, B.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 11:96-103