Contents No 12, 2020

Mathematics

Vaneeva, O.O., Zhalij, A.Y.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:3-10
Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I., Yefimushkin, A.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:11-18

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Rushchitsky, J.J., Yurchuk, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:28-37

Geosciences

Artemenko, G.V., Shumlyanskyy, L.V., Wilde, S.A., Whitehouse, M.J., Bekker, A.Y.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:48-59

Chemistry

Gumenna, M.A., Klimenko, N.S., Stryutsky, A.V., Kovalenko, L.L., Kravchenko, V.V., Shevchuk, A.V., Shevchenko, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:60-66
Kolodiazhna, O.O., Gryshkun, E.V., Kolodiazhna, A.O., Sheiko, S.Yu., Kolodiazhnyi, O.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:75-84

Biology

Kokorev, A.I., Kolupaev, Yu.E., Karpets, Yu.V., Dyachenko, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:85-92
Tomchuk, V.A., Gryshchenko, V.A., Veselsky, S.P., Reshetnik, Y.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:93-99

Medicine

Ecology

Kucheruk, D.D., Deremeshko, L.A., Balakina, M.N., Pischay, I.Y., Remez, S.V., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 12:104-110