Contents No 2, 2020

Mathematics

Kurdachenko, L.A., Subbotin, I.Ya., Velychko, T.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:3-6

Information Science and Cybernetics

Vedel, Y.I., Semenov, V.V., Chabak, L.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:7-14

Mechanics

Physics

Tsybrii, Z.F., Sizov, F.F., Golenkov, A.G.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:24-28

Materials Science

Nikitchenko, Y.V., Klochkov, V.K., Kavok, N.S., Karpenko, N.A., Sedyh, O.O., Bozhkov, A.I., Malyukin, Y.V., Semynozhenko, V.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:29-36
Stratiichuk, D.A., Turkevich, V.Z., Slipchenko, K.V., Bushlya, V.M., Bilyavyna, N.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:37-44

Geosciences

Dykan, K.V., Dykan, N.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:52-57
Myrontsov, M.L., Karmazenko, V.V., Semeniuk, V.G., Stas, O.S., Tereb, S.N., Tunik, O.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:58-67

Chemistry

Titov, Y.A., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V., Timoshenko, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:68-75

Biology

Ecology

Babenko, L.M., Romanenko, K.O., Kosakivska, I.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 2:87-92