Contents No 3, 2020

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Prusov, V.A., Doroshenko, A.Y.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:10-18

Mechanics

Physics

Gerasymov, O.I., Spivak, A.Y.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:36-46

Materials Science

Nakonechna, О.І., Belyavina, N.N., Ivanenko, K.O., Kuryliuk, A.M., Dusheiko, M.G., Makara, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:47-54
Sych, O.E., Boshytska, N.V., Kuda, O.A., Demyda, M.B., Pinchuk, N.D., Тоmila, Т.V., Bataiev, Y.M., Bataiev, N.N., Protsenko, L.S., Budilina, O.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:55-62

Geosciences

Оrlyuk, М.I., Romenets, А.O., Orliuk, I.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:63-70

Chemistry

Prysiazhnuk, D.V., Kolodiazhna, О.О., Kolodiazhnyi, O.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:71-81

Biology

Biochemistry

Pushkarev, V.V., Sokolova, L.K., Kovzun, O.I., Cherviakova, S.A., Vatseba, T.S., Pushkarev, V.M., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 3:94-99

Ecology