Contents No 4, 2020

Mathematics

Horodets’kyi, V.V., Martynyuk, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:3-9
Mikhailets, V.A., Skorobohach, T.B.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:10-14

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Physics

Melezhik, E.O., Sizov, F.F., Shevchuk, O.V., Gumenjuk-Sichevska, J.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:43-52
Gaidar, V.O., Sudakov, O.O.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:53-56

Materials Science

Stratiichuk, D.A., Turkevich, V.Z., Slipchenko, K.V., Bushlya, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:57-65

Geosciences

Artemenko, G.V., Ganozkiy, V.I., Grechanivska, E.E., Kanunikova, L.I., Shvaika, I.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:66-76
Demikhov, Yu.N., Fomin, Yu.A., Verkhovtsev, V.G., Pokalyuk, V.V., Borisova, N.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:77-84

Chemistry

Demydchuk, B.A., Sushchenko, I.O., Mikhalchenko, O.A., Sukhoveev, V.V., Brovarets, V.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:85-90

Biology

Zemskova, O.V., Glavatsky, O.Y., Kurinnyi, D.A., Demchenko, O.M., Rushkovsky, S.R.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:91-98
Semionova, K.A., Nipot, O.E., Yershova, N.A., Shapkina, O.О., Shpakova, N.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 4:99-106