Contents No 7, 2020

Mathematics

Chupordia, V.A., Kurdachenko, L.A., Semko, N.N.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:17-21

Information Science and Cybernetics

Lebedev, E.A., Ponomarov, V.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:22-31

Mechanics

Materials Science

Nikitchenko, Y.V., Klochkov, V.K., Kavok, N.S., Karpenko, N.A., Sedyh, O.O., Bozhkov, A.I., Malyukin, Y.V., Seminozhenko, V.P.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:43-51

Chemistry

Bakanovych, I.V., Strizhak, O.V., Komarov, I.V., Khilya, V.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:52-61
Bogdan, N.M., Bogza, S.L., Pendiukh, V.V., Stepanova, D.S., Sujkov, S.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:62-71
Kokhan, S.O., Tymtsunik, A.V., Moskvina, V.S., Grygorenko, O.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:72-78
Strutynska, N.Yu., Slobodyanik, M.S., Ramanovska, K.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:79-85

Biology

Pilinska, M.A., Shemetun, O.V., Talan, O.A., Dibska, O.B., Kravchenko, S.M., Sholoiko, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:86-93
Pryimak, Y.V., Smirnov, O.E., Taran, N.Y., Schwartau, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 7:94-100