Contents No 8, 2020

Mathematics

Murach, A.A., Chepurukhina, I.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:3-10
Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I., Yefimushkin, A.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:11-18

Information Science and Cybernetics

Vedel, Y.I., Semenov, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:26-34

Mechanics

Physics

Christophorov, L.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:43-50

Materials Science

Lobanov, L.M., Asnis, E.A., Piskun, N.V., Statkevich, I.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:51-56

Geosciences

Biology

Plokhovska, S.H., Yemets, А.I., Blume, Ya.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:66-72
Shkliarevskyi, M.A., Kolupaev, Yu.E., Karpets, Yu.V., Shvidenko, M.V., Dmitriev, O.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:73-80
Safronova, L.A., Voychuk, S.I., Brovarska, O.S.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 8:81-91

Ecology