Contents No 9, 2020

Mathematics

Ustyanich, E.P., Ustyanich, A.E.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:10-18

Information Science and Cybernetics

Lebedev, E.A., Sharapov, M.M., Livinska, H.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:24-30

Mechanics

Materials Science

Stratiichuk, D.A., Turkevich, V.Z., Slipchenko, K.V., Bushlya, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:38-46

Geosciences

Chemistry

Dulneva, T.Yu., Deremeshko, L.A., Baranov, A.I., Kucheruk, D.D., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:61-67

Biology

Ecology

Osypov, V.V., Speka, O.S., Osadchyi, V.I., Osadcha, N.M., Bonchkovskyi, A.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 9:98-107