Contents No 1, 2021

Mathematics

Information Science and Cybernetics

Lebedeva, Т.Т., Semenova, N.V., Sergienko, T.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:17-23

Mechanics

Physics

Gaidar, G.P., Pinkovska, M.B., Starchyk, M.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:39-50

Materials Science

Synytsia, A.O., Iatsenko, A.P., Sych, Y., Babutina, T.Y., Тоmila, T.V., Bykov, O.I., Perekos, A.O., Boshytska, N.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:51-57

Geosciences

Trypolsky, O.A., Topoliuk, O.V., Trypolska, O.O., Gintov, O.B.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:58-64

Chemistry

Titov, Y.A., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V., Tymoshenko, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:77-83
Verovka, О.S., Kolodiazhna, А.О.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:84-92

Biology

Lykhenko, O.K., Obolenskaya, M.Y.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:100-109

Medicine

Bogdan, T.V., Lizogub, V.G., Savchenko, O.V., Bogdan, V.V., Vinokurova, А.S., Orzheskovsky, V.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 1:110-114