Авторам

Редакція журналу приймає для публікації повідомлення, що мають мотивоване представлення дійсного члена або члена-кореспондента НАН України з відповідної спеціальності (що не є автором/співавтором статті). До статті додається супровідний лист організації, в якій виконано дослідження.

Журнал друкує не більше трьох повідомлень одного автора на рік. Це правило не поширюється на дійсних членів та членів-кореспондентів НАН України. Статті направляються редколегією на рецензування. Після доопрацювання статті датою надходження вважається дата одержання редакцією її остаточного тексту. Прохання редакції про переробку не означає, що стаття  прийнята до друку; після переробки вона знову розглядається редколегією. При відмові в публікації роботи редколегія залишає за собою право не повертати автору один екземпляр статті.
“Доповіді НАН України” не публікують статті полемічні, класифiкаційні та вузькоспеціальні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів; статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних  публікацій; статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків. Повідомлення публікуються українською або англійською мовою. Автор зазначає рубрику, в якій має публікуватися повідомлення, свою електронну адресу та номер
телефону.
Фактом подання статті до редакції журналу “Доповіді НАН України” її автор (автори) засвідчує свою свідому згоду з його редакційною політикою, етичними принципами, політикою відкритого доступу, положеннями про конфіденційність і авторські права, рецензуванням і редагуванням статей, вимогами та умовами підготовки і випуску журналу.