[1]
Gutlyanskiĭ, V., Ryazanov, V., Sevost’yanov, E. and Yakubov, E. 2023. On the Dirichlet problem for A-harmonic functions. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. 4 (Sep. 2023), 11–19. DOI:https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.011.