(1)
GutlyanskiÄ­, V. .; Nesmelova, O. .; Ryazanov, V. .; Yefimushkin, A. . Hilbert Problem With Measurable Data for Semilinear Equations of the Vekua Type. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2022, 3-11.