(1)
Pushkarova, N.; Plohovska, S.; Horiunova, I.; Buziashvili, A.; Melnychyk, O.; Pastuhova, N.; Chugunkova , T.; Yemets, A.; Blume , Y. Effect of Avermectin-Containing Polyfunctional Biostimulants on Wheat Tole Rance to Salt Stress. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2022, 83-91.