(1)
Brusnakov М. .; Shyshatska Ю. .; Golovchenko О.; Броварець, В. .; Potikha Л. . Synthesis of a New Heterocyclic System [1,3]oxazolo[4,5-c][1,5,2]oxazaphosphepin. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2022, 58-67.