(1)
Makarov В.; Makarov С. . Lagerra–Kelly Functions and Related Polynomials. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2022, 3-9.