(1)
Gutlyanskiĭ, V.; Ryazanov, V.; Sevost’yanov, E.; Yakubov, E. On the Dirichlet Problem for A-Harmonic Functions. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2023, 11-19.