(1)
Dzhala, R. M.; Verbenets, B. Y.; Dzhala, V. R.; Melnyk, M. I. ELECTRODYNAMIC CRITERION FOR EVALUATING THE QUALITY OF UNDERGROUND PIPELINE INSULATION. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2023, 33-42.