(1)
Krasylov, I.; Moskvina, V.; Khilya, V. FUNCTIONALIZATION OF OXIMES OF (SPIRO)PYRANOCOUMARINS. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2023, 52-59.