(1)
Melnyk В. Ecotones and Conservation of Plant Diversity. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 86-95.