(1)
Shokol Т.; Suprun А.; Hlibov Є.; Moskvina В.; Khilya В. Modifications of 7-Hydroxy- 3-(benzothiazol-2-yl)coumarin. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2021, 90-98.