Gutlyanskiĭ, V., Ryazanov, V., Sevost’yanov, E., & Yakubov, E. (2023). On the Dirichlet problem for A-harmonic functions. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (4), 11–19. https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.011