Krasylov, I., Moskvina, V., & Khilya, V. (2023). FUNCTIONALIZATION OF OXIMES OF (SPIRO)PYRANOCOUMARINS. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (4), 52–59. https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.052