Gutlyanskiĭ, V.Ya., O.V. Nesmelova, V.I. Ryazanov, and A.S. Yefimushkin. 2022. “Hilbert Problem With Measurable Data for Semilinear Equations of the Vekua Type”. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 2 (May). Kyiv, Ukraine:3-11. https://doi.org/10.15407/dopovidi2022.02.003.