Gutlyanskiĭ, V.Ya., V.I. Ryazanov, E.A. Sevost’yanov, and E. Yakubov. 2023. “On the Dirichlet Problem for A-Harmonic Functions”. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 4 (September). Kyiv, Ukraine:11-19. https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.011.