Krasylov, I.V., V.S. Moskvina, and V.P. Khilya. 2023. “FUNCTIONALIZATION OF OXIMES OF (SPIRO)PYRANOCOUMARINS”. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, no. 4 (September). Kyiv, Ukraine:52-59. https://doi.org/10.15407/dopovidi2023.04.052.